O nama

1. KRATKA POVIJEST TVRTKE

Općinsko vijeće Općine Čepin je na svojoj 6 sjednici, koja je održana 28.siječnja 2014. godine donijelo Odluku o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno Komunalac Čepin d.o.o.
Člankom 6. navedene odluke definiran je predmet poslovanja novoosnovanog trgovačkog društva. Kako između ostalog, u predmet poslovanja Komunalca Čepin d.o.o. ulazi i obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta, održavanje groblja, krematorija i prijevoz pokojnika, te održavanje javnih površina.

Ugovori o održavanju javne rasvjete, košnji trave, čišćenju i pražnjenju koševa i obavljanju zimske službe koje je Općina Čepin do tada imala s tvrtkom Urednost d.o.o. Čepin preneseni su na tvrtku Komunalac Čepin d.o.o.

Trgovačko društvo Komunalac Čepin d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti osnovano je 28.04.2014. godine rješenjem Trgovačkom sudu u Osijeku, s početnim temeljnim kapitalom od 20.000,00 HRK u novcu. Iznos od 809.500,00 kuna je unesen u stvarima, pravima, potraživanjima i obvezama prilikom povećanja temeljnog kapitala, te je unesen prema Izvješću ovlaštenog revizora. 12.10.2015. godine Općina Čepin je prenijela uz naknadu, dva poslovna udjela Općini Vladislavci.

Rješenjem od 11. studenog 2014. godine Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji donio je rješenje kojim je puštena u rad trgovina pogrebne opreme, cvijeća i sadnica pod nazivom „Čičak“ na adresi Kralja Tomislava 2E.

Tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. strukturirana je na način da su organizacijske radne jedinice podijeljene prema mjestu gdje su smještene.

Organizacijske jedinice smještene unutar sjedišta tvrtke:

1. uprava, Kralja Zvonimira 176, Čepin,
2. odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova, Kralja Zvonimira 176, Čepin,
3. odjel financijsko-računovodstvenih poslova, Kralja Zvonimira 176, Čepin,
4. odjel komunalnih djelatnosti (dimnjačarska jedinica) Kralja Zvonimira 176, Čepin.

Organizacijske jedinice smještene izvan sjedišta tvrtke:

1. trgovina i odjel za pogrebne djelatnosti “Gerber” (Kralja Tomislava 2E, Čepin),

2. građevinska jedinica, Kralja Tomislava 101 A,

3. zimska služba, Kralja Tomislava 101 A,

4. jedinica za održavanje zelenila, Kralja Tomislava 101 A,

5. električarska jedinica, Kralja Tomislava 101 A,

 

Poduzeće za komunalno gospodarstvo ima osnovnu zadaću obavljati komunalne djelatnosti. Osnovna djelatnost društva su pogrebne i srodne djelatnosti. Odnosno briga o održavanju groblja, čistoći, urednosti i ljepoti općinskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Isto tako pružati dimnjačarske usluge radi sigurnosti mještana, koji koriste dimovodne objekte nad kojima je potrebno vršiti kontrolu. Komunalac Čepin d.o.o. tu svoju prioritetnu zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge mještanima Čepina, te Čepinu kao uređenoj ruralnoj sredini i to na način:

• korištenjem moderne tehnologije u poslovima postupanja s otpadom, poslovima održavanja zelenih površina i drugih javnih površina u Čepinu,
• pružanje usluga održavanja čistoće i održavanja zelenih površina na siguran, pouzdan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način,
• unaprjeđenje rada tehnološkim inovacijama

Mještani svoje komunalno poduzeće najčešće povezuju s radom djelatnika na održavanju zelenila i javnih površina. Pod održavanjem javnih površina razumijeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta, lokalnih groblja i javnih površina, te nerazvrstanih cesta za vrijeme zimskih uvjeta. Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove njege krajobraza odnosno održavanja sa svrhom što optimalnijega rasta i razvoja.

Tvrtka Komunalac Čepin d.o.o. vodi brigu o 9 mjesnih groblja: mjesnom katoličkom groblju u Čepinu, mjesnom pravoslavnom groblju u Čepinu, mjesnom groblju na Livani, mjesnom groblju u Beketincima, mjesnom groblju u Čepinskim Martincima, mjesnom groblju u Čokadincima, mjesnom groblju u Vladislavcima, mjesnom groblju u Hrastinu i mjesnom groblju u Dopsinu . Zadnjih nekoliko godina uloženo je dosta truda i vremena u uređenje mjesnih groblja, pri čemu su betonirane nove staze. Isto tako je na katoličkom groblju na Livani i pravoslavnom groblju u Čepinu posađen stupoliki grab (carpinus betulus fastigiata). Stablo, dekorativnog izgleda, koje stvara polu-sjenovita mjesta, ovisno o orezivanju. Pri odabiru stabala za unutarnji prostor groblja vodilo se računa o prirodnim karakteristikama prostora.

Posebna pažnja posvećuje se orezivanju platana. Orezivanje se vrši u skladu s pravilima struke pri čemu se poštuju smjernice za orezivanje drveća. Rezidba tako obuhvaća odstranjivanje mrtvih, suhih, oštećenih, bolesnih i odumirućih grana s ciljem podmlađivanja i revitalizacije drvoreda platana. Krošnja svakog stabla je prirodni filtar za prašinu. Svrha orezivanja je zaštita ljudi, sudionika u prometu, imovine i komunalne infrastrukture, ali prije svega očuvanja zdravlja flore i faune, te i samih ljudi.

Briga o javnim površinama prepoznata je od strane mještana, što je za tvrtku Komunalac dodatan motiv kako bi ložili još više truda i rada kako bi Općinu Čepin učinili ugodnijim mjestom za život.

DJELATNOSTI TVRTKE:

• prijevoz putnika u javnom prometu,
• održavanje javnih površina,
• održavanje nerazvrstanih cesta,
• tržnice na malo,
• pogrebne djelatnosti,
• preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta na kojem se nalazi umrla osoba i posmrtni ostaci do nadležne patologije, sudske medicine, groblja, krematorija, zračne luke, autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz putnika ili robe, poslovnog prostora pogrebnika ili drugih mjesta određenih zakonom.
• organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima,
• organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo u skladu s posebnim zakonima i međunarodnim sporazumima,
• organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz inozemstva u skladu s ovim Zakonom i međunarodnim sporazumima, uključujući i preuzimanje umrle osobe u zračnoj luci, autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, pomorskoj ili riječnoj luci i ostalim terminalima za prijevoz putnika ili robe, iz pogrebnikova poslovnog prostora te prijevoz do groblja odnosno krematorija ili drugih mjesta u Republici Hrvatskoj, kao i provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku,
• organizacija i ishođenje dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka,
• organizacija pogreba i ispraćaja,
• prodaja pogrebne opreme i pogrebnih potrepština,
• organizacija prodaje cvijeća i svijeća,
• organizacija tiskanja obavijesti o smrti (osmrtnica), te objava popratnih sadržaja (obavijesti, posljednji pozdravi, zahvale, sjećanja) u tiskanim i elektroničkim medijima,
• organizacija glazbenih usluga,
• organizacija i pružanje usluga njege tijela umrle osobe,
• organizacija vjerskih obreda,
• kremiranje umrle osobe izvan groblja,
• organizacija prosipanja pepela pokojnika u prirodi (more, rijeke, šume, planine, livade i sl.)
• pohrana i čuvanje urne s posmrtnim ostacima pokojnika u prostoru pogrebnika,
• ostali poslovi nužni za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
• održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,
• proizvodnja svijeća, voštanica, lampiona i dijelova za svijeće,
• šivanje pogrebne opreme,
• rezanje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gradnju,
• izrada i montaža nadgrobnih spomenika i izrada drugim proizvodima od kamena,
• prijevoz za vlastite potrebe,
• obavljanje dimnjačarskih poslova,
• javna rasvjeta,
• upravljanje grobljem,
• djelatnost druge obrade otpada,
• djelatnost oporabe otpada,
• djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom,
• djelatnost prijevoza otpada,
• djelatnost sakupljanja otpada,
• djelatnost trgovanja otpadom,
• djelatnost zbrinjavanja otpada,
• gospodarenje otpadom,
• djelatnost ispitivanja i analize otpada,
• projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,
• energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
• ugradnja, postavljanje i održavanje (servisiranje) postrojenja za ventilaciju, hlađenje/klimu, vodu, kanalizaciju, plin i grijanje,
• cvjećarska i aranžerska djelatnost,
• uređenje vrtova i zelenih površina,
• uzgoj sadnica, nasada i ukrasnog bilja, uključujući i travu za presađivanje,
• uzgoj cvijeća,
• sadnja, održavanje i uređenje krajolika, vrtova i zelenih površina za sportske terene i sl.
• izrada i izvedba projekata iz područja hortikulture,
• kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini, na domaćem ili inozemnom tržištu,
• zastupanje stranih (inozemnih) tvrtki,
• posredovanje u pružanju intelektualnih i drugih poslovnih te drugih vrsta usluga ravnim i fizičkim osobama na domaćem i inozemnom tržištu,
• računovodstveni poslovi,
• računalne i srodne djelatnosti,
• popravak i održavanje informatičke opreme,
• iznajmljivanje automobila i ostalih prijevoznih sredstava,
• Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo.