Propisi

 1. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/0541/0878/1529/18)
 2. Zakon o grobljima (NN 19/9850/12)
 3. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15)
 4. Zakon o gradnji (NN 153/1320/17)
 5. Uredba EU 2016/679Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 7. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03118/0641/08130/11106/12)
 8. Ovršni zakon (NN 112/1293/1473/17)
 9. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)
 10. Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14110/15)
 11. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 12. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave(NN 18/13127/1374/14)
 13. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 14. Prekršajni zakon (NN 107/0739/13157/13110/1570/17)
 15. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
 16. Zakon o računovodstvu (NN 78/15134/15120/16)

Akti Općinskog vijeća

Pogrebna služba

 1. Odluka o grobljima (Službeni glasnik Općine Čepin br. 2/2013)
  http://www.cepin.hr/images/doc/Sluzbeni_glasnik_opcine_cepin_02_2013.pdf
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik općine Čepin br. 11/2014)
  http://www.cepin.hr/images/doc/Sluzbeni_glasnik_opcine_cepin_11_2014.pdf

Dimnjačarska služba

 1. Odluka o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe (Službeni glasnik Općine Čepin br. 2/2013)
  http://www.cepin.hr/images/doc/Sluzbeni_glasnik_opcine_cepin_02_2013.pdf
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe (Službeni glasnik općine Čepin br. 11/2014)
  http://www.cepin.hr/images/doc/Sluzbeni_glasnik_opcine_cepin_11_2014.pdf