Propisi

 1. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/0541/0878/1529/18)
 2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/1832/20)
 3. Zakon o grobljima (NN 19/9850/12)
 4. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19)
 5. Zakon o gradnji (NN 153/1320/17, 39/19 , 125/19)
 6. Uredba EU 2016/679Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 7. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 8. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03118/0641/08130/11106/12)
 9. Ovršni zakon (NN 112/1293/1473/17, 131/20)
 10. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)
 11. Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14110/15, 14/19)
 12. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 13. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave(NN 18/13127/1374/14, 98/19, 41/21)
 14. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 15. Prekršajni zakon (NN 107/0739/13157/13110/1570/17,118/18)
 16. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
 17. Zakon o računovodstvu (NN 78/15134/15120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
 18. Zakon o zapaljivim plinovima i tekućinama (NN 108/9556/10)

Akti Općinskog vijeća Općine Čepin

Pogrebne usluge

 1. Odluka o grobljima (Službeni glasnik Općine Čepin br. 2/2013)
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni glasnik Općine Čepin br. 11/2014)
 3. Opći uvjeti isporuke pogrebnih usluga (Službeni glasnik Općine Čepin 5/2021)

Dimnjačarske usluge

 1. Odluka o ustrojstvu i načinu obavljanja dimnjačarske službe (Službeni glasnik Općine Čepin br.  14/2020)
 2. Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga (Službeni glasnik Općine Čepin 5/2021)

 

Akti Općinskog vijeća Općine Vladislavci

Pogrebne usluge 

 1. Odluka o grobljima (Službeni glasnik Općine Vladislavci 2/2016)
 2. Odluka o dopuni odluke o grobljima (Službeni glasnik Općine Vladislavci 9/2020)
 3. Opći uvjeti isporuke pogrebnih usluga (Službeni glasnik Općine Vladislavci 4/2021)

Dimnjačarske usluge

 1. Odluka o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe (Službeni glasnik Općine Vladislavci 3/2015)
 2. Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu rada dimnjačarske službe (Službeni glasnik Općine Vladislavci 4/2021)
 3. Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga (Službeni glasnik Općine Vladislavci 4/2021)