Pravo na pristup informacijama

Komunalac Čepin d.o.o.
K. Zvonimira 176
31 431 Čepin 

Način i uvjeti ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Fizičke i pravne osobe koje žele dobiti informaciju od trgovačkog društva Komunalac Čepin d.o.o., istom se mogu obratiti popunjavanjem zahtjeva za pristup informacijama, zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, kao i zahtjeva za ponovnu uporabu informacije, a obrasci za navedene zahtjeve objavljeni su na internetskim stranicama www.komunalac-cepin.hr.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (.pdf)
Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.pdf)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.pdf)
Službenik za informiranje (.pdf)
Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova (.pdf)