Početak sezone grijanja i rad dimnjačarske službe

Početak sezone grijanja, za mještane Općine Čepin znači i redovito održavanje dimnjaka i spojnih dijelova radi nesmetanog odvođenja dimnih plinova, što u konačnici doprinosi sigurnosti samih korisnika, materijalnih vrijednosti i zaštite okoliša.

Danas su najčešći razlozi neispravnosti dimnjaka neadekvatan materijal, dotrajao dimnjak, nedovoljna radna visina i krive dimenzije dimnjaka. Isto tako djelatnici dimnjačarske službe pri obilasku samih korisnika, često puta nikoga ne zateknu kući i time se pregled dimnjaka ne izvrši, a korisnici se unatoč ostavljenoj obavijesti, sami ne jave, kako bi pozvali dimnjačara da im očisti dimnjak.

Vlasnici dimovodnih i ventilacijskih objekata ne smiju dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za kontrolu, pregled, vršenje, mjerenje i čišćenje dimovodnih i ventilacijskih objekata, niti ga ometati u vršenju dimnjačarskih poslova radi mogućnosti kvalitetnog i ispravnog posla na kontroli i pregledu objekata. Pristup do istih, kao i vratašca za kontrolu i čišćenje moraju uvijek biti slobodni.

Korisnici odnosno vlasnici dimovodnih i ventilacijskih objekata neposredno uz vratašca za kontrolu i čišćenje dužni su postaviti posudu za odlaganje čađi. Čađ koja ispadne kod čišćenja, dimnjačar ne smije ostaviti u ložištima, već ju mora staviti u postavljenu posudu koju ostavi vlasnik ili korisnik, jer dimnjačar nije dužan iznositi čađ iz objekta.

Ako dimnjačar pri kontroli, mjerenju ili čišćenju dimovodnih ili ventilacijskih objekata, ustanovi da na njima postoje nedostaci, zbog kojih bi moglo doći do propuštanja dimnih plinova kroz njihove stjenke ili pak predstavljati opasnost od požara ili trovanja, dimnjačar je dužan o tome upozoriti vlasnika ili korisnika, te tražiti da otkloni uočeni nedostatak. O tome će obavezno pismeno s naznakom toka za otklanjanje uočenih nedostataka obavijestiti inspekciju zaštite od požara, te nadležnu općinsku službu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Rok za otklanjanje uočenih nedostataka ne može biti duži od 30 dana, a ako uočeni nedostatci predstavljaju veću opasnost po sigurnost objekta ili ljudi, dimnjačar ima pravo momentalno zabraniti uporabu dotičnog dimovodnog objekta.

Korisnici s područja Općine Čepin, koji se griju na kruto gorivo trebali bi dopustiti čišćenje dimnjaka 7 puta godišnje, dok bi korisnici koji koriste plinska goriva trebali dopustiti pregled, čišćenje i kontrolu dimnjaka 2 puta godišnje.

Rad dimnjačarske službe je od posebnog društvenog značaja, jer služi kao mjera za sprječavanje požara, zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi, građevina i drugih materijalnih dobara, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

 

Europska komisija donijela je europsku energetsku direktivu za ublažavanje klimatskih promjena. Plan je emisiju plinova smanjiti za 20 % i to na način da će proizvođači ložišta i bojlera ukinuti proizvodnju klasičnih ložišta i bojlera, te ih zamijeniti s kondenzacijskim i nisko-temperaturnim bojlerima s ciljem uštede energije i smanjenja emisije CO2. Ukoliko planirate kupnju novog bojlera, razmislite o kondenzacijskim bojlerima, jer se oni ipak smatraju kvalitetnijim, a time sigurnijim izborom.

Ukoliko su Vam potrebne dimnjačarske usluge, obratite se na službeni telefon Komunalac Čepin d.o.o.

Fiksni broj telefona: 031/ 380-500.

Mobilni telefon: 099/ 732 7605, 091/619 7044.